Schoolvisie

Visie

Op onze basisschool schitteren al onze ‘parels van kinderen’ op hun eigen manier.

Onze kernwaarden, zelfvertrouwen, betrokkenheid, respect en leerplezier, richten zich op het creëren van een veilige en positieve leeromgeving waarin kinderen kunnen groeien en zich ontwikkelen vanuit hun eigen leefwereld.

We bereiden onze kinderen voor op de toekomst, door nadruk te leggen op de ontwikkeling van 21ste eeuwse vaardigheden zoals samenwerking, creativiteit, communicatie en kritisch denken. Hierbij is leerplezier van groot belang, omdat dit bijdraagt aan het verhogen van het zelfvertrouwen van onze kinderen.

We leren onze kinderen respect te hebben voor zichzelf, anderen en de omgeving.

We richten ons op de ontwikkeling van het kind als geheel rekening houdend met hun hoofd, hart en handen.

Om de betrokkenheid van onze kinderen te vergroten, creëren we een veilig, positief en uitdagend leer- en leefklimaat en ondersteunen en begeleiden we hen in hun ontwikkeling tot zelfbewuste, verantwoordelijke en actieve burgers.

Kortom, onze visie is gericht op het ontwikkelen van onze kinderen tot verantwoordelijke en actieve burgers die vol (zelf)vertrouwen de toekomst tegemoet gaan.

GO! basisschool De Parel in Niel biedt kwaliteitsonderwijs aan, zodat de leerlingen zich kunnen ontwikkelen tot kritische, harmonisch ontwikkelde jonge mensen met een positief zelfbeeld, die gemotiveerd zijn om deel te nemen aan onze multiculturele maatschappij.

Dit gebeurt in schoolverband, niet enkel door de begeleiding van de leerkrachten en de medeleerlingen, maar ook via de ouders en externe medewerkers die ons pedagogisch project ondersteunen.

Onze school beoogt als centrale doelstelling, de individuele ontplooiing op niveau van de leerling op intellectueel, sociaal, motorisch, creatief, lichamelijk en moreel gebied, alsook de ontwikkeling van de vereiste vaardigheden.

Onze school begeleidt kinderen die in de samenleving van morgen hun verantwoordelijkheid kunnen opnemen. Zij doen dit in een geest van verdraagzaamheid en eerbied voor de mens, de maatschappij, het milieu en materiële dingen.

GO! scholengroep Rivierenland

De gemeentelijke basisschool van Niel maakt vanaf het schooljaar 2019-2020 deel uit van GO! scholengroep Rivierenland (GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap) en heet sinds dan ‘GO! basisschool De Parel’. De leerlingen kozen zelf de naam voor hun ‘nieuwe’ school.

GO! scholengroep Rivierenland maakt deel uit van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.
De scholengroep met 21 scholen in Vaartland, Klein-Brabant en Rupel, ondersteunt de schoolteams op het vlak van ICT, communicatie, infrastructuur, financiën, ….

Conny Romswinkel, algemeen directeur GO! scholengroep Rivierenland: “We nemen ons onderwijzend personeel de takenpakketten die voor hen geen core business zijn, uit handen, met als doel de werkdruk in de scholen te verlagen. De scholengroep tekent kaders uit waarbinnen de scholen werken en zorgt voor de solidariteit binnen de scholengroep. Via onder andere de lerende netwerken versterken we de schoolteams en faciliteren we horizontale en verticale samenwerking.”

logo-72 px

GO! basisschool De Parel
Schuttershofstraat 50
2845 Niel
03 888 25 22
info@bsdeparel.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be